5/5 - (2 امتیاز)

نصب و تعمیر کولر آبی در تهران | قاصدک سنتر

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید 09121541062

قطعات مهم در کولر آبی

کولر هاي آبی که براي خنك کردن هواي داخل ساختمان ها بويژه در مناطق خشك بكار می روند از دو قسمت عمده تشكيل يافته اند:
1 اجزاء الكتريكی 2 اجزاء مكانيكی – –

اجزاء الكتريكی:

شامل 1 کابل چهار رشته وکليد مخصوص :
براي ارتباط کليد به کولر از کابل چهار رشته استفاده می شود که سطح مقطع سيم ها نبايد کمتر 1 ميلی متر مربع باشد.کليد کولر شامل :يك کليد تك پل براي واتر پمپ ، يك کليد تك / از 5
پل براي الكتروموتور فن ويك کليد تبديل براي دور کند وتند الكتروموتور می باشد.

2 جعبه اتصال يا ترمينال :

جهت ايجاد اتصالات مطمئن وعايق از بدنه فلزي کولر که در داخل اطاقك کولر قرار دارد.

3 خازن اصلاح ضريب قدرت :

که بر روي بدنه نصب شده واز نوع روغنی وبا ظرفيت 22 الی 25 ميكرو فاراد با ولتاژ نامی 022 تا 052 ولت است.

4 الكتروموتور دو دور فن :

که معمولا”داراي دو دور 1222 و 1522 دور در دقيقه است. الكتروموتر کولرهاي خانگی از قسمت هاي زير تشكيل شده است:الف استاتور ب روتور ج در پوش وبوش ها د کليد – – – – گريز از مرکز که نقش عمده اي در راه اندازي وتنظيم دور موتور دارد وبر اساس نيروي گريز از مرکز عمل کرده وضمن عمل خود سيم پيچ راه انداز را از مدار خارج می کند قسمت متحرك اين کليد بر روي محور روتور تعبيه شده وصفحه کائوچويی کليد گريز از مرکز بر روي در پوش موتور نصب شده است.

بر روي قسمت کائچويی موتور اين لغات  com =مشترك HI =تند LO =کند ديده می شود .

5 خازن راه انداز :

با ظرفيت 132 082 ميكروفاراد 112 ولت که در هنگام استارت در مدار بوده وپس از – – آنكه روتور به 55 در صد سرعت نامی خود رسيد.کليد گريز از مرکز خازن راه انداز وسيم پيچ کمكی را از مدار خارج می سازد.

6 پمپ آب (واتر پمپ )

آب را از تشتك تا حدود دو متر ارتفاع پمپاژ کرده وبه سه راهی آب وناودانی ها در بالاي اطاقك کولر می رساند.

اجزاء مكانيكی :

1 بدنه کولر 2 سه راهی آب ) أب پخش کن ( 3 ناودان ها – – -0 فن )پروانه ومحور فن يا توربين ( 5 شناور ) فلوتر ( 6 کانال داخلی وخارجی – – – 5 پولی ها )فلكه ها ( وتسمه پروانه 8 ياتاقان ها – –

  نصب و تعمیر کولر آبی

نصب و تعمیر کولر آبی در تهران | قاصدک سنتر

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید 09121541062

سرويس ونگهداري کولر آبی :

1 هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنيد که ايجاد لرزش وصدا ننمايد مثل روي ستون ها – ونزديك ديوار ها

2 براي زير کولر از چهار پايه اي به ارتفاع 32 سانتيمتر استفاده کنيد.وبراي جلوگيري از فرو – رفتن پايه ها در آسفالت وغيره از صفحات فلزي به اضلاع 12 در 12 استفاده کنيد.
3 کولر را در نزديكی لوله دودکش وهوا کش آشپزخانه ولوله چاه فاضلاب قرار ندهيد.

4 بمنظور جلوگيري از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها بايد از برزنت استفاده شود.

5 هنگام راه اندازي کولر در ابتداي فصل گرما به نكات زير توجه کنيد: –

ديواره هاي کولر را جدا کنيد ودر صورت نياز پوشال ها را تعويض کنيد. معولا” هر دو ساليك بار.ضمنا”پوشال ها بايد به گونه اي توسط توري هاي سيمی محكم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روي فن ويا تسمه وپمپ وموتور نريزد.

کف کولر را شست وشو داده – ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترميم کنيد. البته بهتر است در پايان فصل گرما واز کار انداختن کولر محل هاي زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاري نماييم. ياتاقان هاي  توربين وجا روغنی هاي روي موتور را روغن کاري کنيد وبا دست هر دو فلكه را بچرخانيد تامطمئن شويد که مانعی در حرکت آن ها موجود نيست .تسمه وفلكه هاي )پولی ( موتور وتوربين بايد در يك امتداد باشند تا موجب لنگی وساييدگی تسمه و لرزش نشود.

در صورت ساييدگی وبريدگی تسمه آن را تعويض کنيد.معمولا”پمپ هاي آب احتياج به روغنكاري ندارند ولی آن ها را از جاي خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تميز کنيد همچنين صافی آن را تميز کرده ودر جاي خود قرار دهيد.

با پر کردن تشتك تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمينان حاصل نماييد که مسير آب در شيلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان هاي پخش کننده مستقر در در پوش ها را تميز کرده تا منافذ آن ها باز شود.
شناور را طوري تنظيم نماييد که آبی از تشتك يا دريچه اطمينان سرازير نشود.

هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقيقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خيس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولر براي اولين بار پارچه بزرگی را خيس نموده جلوي دريچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاك را به خود گرفته ومحيط را کثيف نكند. در پايان فصل گرما آب تشتك را خالی کرده وروي کولر را با برزنتبپوشانيد.وشير فلكه آب را بسته وحتی الامكان لوله هاي رابط را قطع نماييد.

نصب و تعمیر کولر آبی در تهران | قاصدک سنتر

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید 09121541062

  نصب و تعمیر کولر آبی

 

عيب يابی و تعمير کولر آبی :

عيب 1 با زدن کليد ها ،الكتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.
علت 1 فيوز قطع است ويا خراب شده.  رفع عيب 1 ورود و خروج فاز به فيوز را بتوسط فاز متر بررسی نماييد.اگر به فيوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فيوز خراب شده است آن را با فيوزي هم آمپر خودش تعويض نماييد.

عيب 2 با زدن کليد ها الكتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

علت 2 در فاز يا نول اصلی )سيم رابط ( مشكلی بوجود آمده. رفع عيب 2 اگر در مبدأ درون کليد برق وجود دارد ،فيوز هم سالم است اما به ترمينال کولر  برق 222 ولت نمی رسد،بطور قطع سيم )کابل( رابط دچار اشكال شده است.آن را تعويض نماييد.

عيب 3 موتور کار می کند اما باد کولر خنك نيست.

علت 3 در کف تشتك آبی وجود ندارد.  رفع عيب 3 عدم وجود آب يا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتك کولر – – نشتنمودن آب از شير اطمينان تنظيم نبودن فلوتر )شناور( مربوط باشد.

عيب4موتور کار می کند اما باد کولر خنك نيست.

علت4 واتر پمپ عمل نمی کند يا شلينگ رابط پاره شده.
رفع عيب 4به کنار کولر برويد وبه پوشال ها دقت نماييد. اگر صداي ريزش آب به گوش نرسيد وهمچنين قطرات آب جاري روي پوشال ها رؤيت نشد،مطمئن باشيد در سيستم پمپاژآب مشكلی بوجود آمده. اين عيب می تواند به خود واتر پمپ ويا پارگی شلينگ مربوط باشد.

دريچه ها را باز نماييد تا مورد معيوب را دقيقا” شناسايی کنيد. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ويا نيم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”ديده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سيستم برق رسانی به آن مشكل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنيد، سيم هاي رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سيم ديگر به آن برق 222 ولت برسانيد.

اگر عمل نكرد وپروانه هم گريپاژ نيست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلينگ نيز آن را تعويض نماييد.

عيب 5 موتورکار می کند اما باد کولر خنك نيست.
علت 5 سوراخ ناودان ها مسدود شده .
رفع عيب 5 دريچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امكان پوشال ها را نيز جدا نماييد سپس سوراخ هاي موجود روي ناودان ها را با جوهر نم وبرس بشوئيدتا جرم روي حفره هاکاملا” پاك شود.

سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئيد تا بوي جوهر نمك کاملا” رفع گردد، سپس پوشال ها وشبكه هاي توري را ببنديد و مطمئن باشيد به تهويه مناسبی دست خواهيد يافت.

مشخصات اجزا مکانیکی کولر آبی

نحوه کار کولر آبیکانال خروجی کولر: این کانال بین دریچه هوا و برزنت قرار داشته و هرچقدر بتوان از برخورد نور آفتاب با این قسمت جلوگیری نمود، سرمای به وجود آمده، تلفات کمتری داشته و راندمان خنک کنندگی کولر آبی افزایش خواهد یافت. -کانال داخلی:

این کانال داخل کولر قراردارد و پروانه در مقابل آن می‌باشد.

بدنه کولر -پارچه برزنتی:

جهت جلوگیری از انتقال لرزش‌های کولر وه کانال خارجی الزاما باید از برزنت استفاده شود.بدهی است این پاچه باید کاملا سالم باشد.

نمایندگی کولر آبی پرند

ناودان‌ها:

بر روی هر یک از درپوش‌های کولر مسیری جهت ورود و توزیع اب وجود دارد که به ناودانی معروف است.

-آب پخش کن (سه راه آب)-پولی بزرگ و پولی کوچک: توسط دو پولی و تسمه راابط بین آنها نیروی مکانیکی به وجود آمده در الکتروموتور به محور فن منتقل می‌شود.ه م راستا بودن دو پولی بسیار فوق العاده با اهمیت است.

نمایندگی کولر آبی پرند

شناور (فلوتر) کولر آبی 

با استفاده از شناور میزان آب داخت مخزن کولر همواره ثابت است. اجزا الکتریکی کولر آبی -کابل رابط چهارسیم: جهت انتقال برق از کلید به کولر.

نمایندگی کولر آبی پرند

فیوز:

جهت حفاظت الکتریکی کولر در برابر خطراتی چون اضافه بار.

نمایندگی کولر آبی پرند

جعبه ترمینال:

جهت ایجاد اتصالات مطمعن و عایق از بدنه کولر. -کلید مخصوص کولر:جهت راه اندازی و کنترل موتور دو دور و واتر پمپ.

الکترو موتور دوسرعته:

جهت به چرخش در آوردن فن در کولر آبی.که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:

خازن راه انداز/خازن اصلاح ضریب قدرت/کلید گریز از مرکز/سیم پیچ راه انداز/سیم پیچ دور کند/ سیم پیچ دور تند .

واتر پمپ)پمپ آب کولر(:به کمک واتر پمپ، آب از مجزن به سه راه آب منتقل و از آنجا به ناودان‌ها هدایت می‌شود.

ساختمان موتور کولر آبی

این نوع موتورها از نوع قفسی (قفس سنجابی) با راه انداز خازنی یا مقاومتی دو دور می‌باشند، که در قدرتهای مختلف ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ اسب بخار و بالاتر نسبت به حجم هوادهی کولر انتخاب می‌شوند.

این نوع موتورها به دلیل نداشتن کلکتور (روتور سیم پیچی شده) با صدای بسیار کم ‌، حجم ، قیمت کمتر و عمر طولانی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. موتور کولر دارای دو دور حدود ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور در دقیقه است، که به نام دور کند و دور تند معروف است.

ساختمان این موتورها بر اساس سه مشخصه سیم پیچ که راه انداز دورکند و دورتند هستند، ساخته می‌شوند.

در روی بدنه موتور کولر قسمت الکتریکی کلید گریز از مرکز وجود دارد که سرهای خروجی سیم پیچ‌ها و کابل ورودی برق به آن متصل می‌شود. روی قسمت کائوچویی این کلید لغات (COM) مشترک (HI) تند (LO) کند دیده می‌شود.

جریانی که موتور در دورهای تند و کند می‌کشد، حدود یک اسب بخار و (۴٫۲ آمپر) است. برای کولرهای با حجم هوا دهی زیاد از موتورهای سه فاز با یک دور (۱۵۰۰ دور در دقیقه) استفاده می‌شود. ساختمان کولر آبی از بخشهای مختلفی تشکیل شده‌اند که آنها را بررسی می‌کنیم.

استاتور (قسمت ساکن موتور)
استاتور از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

بدنه (طوقه)

این قسمت استاتور از ورقهای فولادی ساخته شده و توسط دستگاه درز جوش به صورت استوانه‌ای کامل در آمده است. قبل از جوش بدنه سوراخ‌هایی توسط پرس جهت تهویه روی آن تعبیه می‌گردد.

قبل از اینکه هسته و سیم‌بندی در آن قرار گیرد، روی آن آزمایشهایی انجام می‌گیرد. بدنه ابتدا فسفاته ، سپس لعابکاری و سرانجام رنگ می‌شود. موقعی که استاتور روی پایه‌اش قرار می‌گیرد، حتما قسمت بیرون منفذ آن باید به سمت بالا باشد تا در مقابل ریزش آب و غیره محافظت گردد.

هسته

هسته الکتروموتور از ورق‌های دینامو (فولاد سیلیس‌دار) که روی آن شیارهای مخصوص و متفاوت تعبیه گردیده ، تشکیل شده است. قطر داخلی هسته ۸٫۹ سانتیمتر و طول یا ضخامت محوری هسته برای موتورهای ۳/۱ اسب بخار ، ۴٫۳ سانتیمتر و برای موتورهای ۲/۱ و ۴/۳ اسب بخار ۵٫۴ سانتیمتر است.

رتور

رتور نیز از ورق‌های دینامو (فولاد سیلیس‌دار) تشکیل شده است. در روی ورقها شیارهایی تعبیه شده است که آلومینیم مذاب درآن تزریق می‌شود. آلومینیم مذاب پره‌های خنک‌کننده دو سر رینگ را که میله‌های روتور را اتصال کوتاه می‌کند، نگه می‌دارد. جهت سبک شدن روتور و تهویه بهتر آن در روی هسته در قسمت مرکزی سوراخهایی تعبیه می‌شود.

درپوش و بوش‌ها

درپوش‌های انتهایی ، قسمتی از موتور را تشکیل می‌دهند، که در مرکز آنها بوش‌های نگهدارنده محور رتور تعبیه شده است. جنس بوش‌ها از استیل و قسمت داخلی آنها از برنز می‌باشد تا در مقابل بارهای سنگین و سبک از استحکام کافی برخوردار باشند. روی بوشها منفذی تعبیه گردیده که در داخل آن نمد مخصوص آغشته به روغن قرار می‌گیرد.

کلید گریز از مرکز (صفحه اتصالات)

این کلید روی درپوش عقب الکتروموتور قرار دارد و چهارسر توسط فیش‌ها از زیر به آن اتصال دارد. در قسمت رویی یا بیرونی کلید ، یک سیم مخصوص دور زیاد که به فیشی با علامت HI که مخفف HIGH ، سیم دور کم به فیشی که به علامت LO که مخفف LOW و سیم برق مشترک به فیش با علامت COM که مخفف (COMON) است، متصل می‌شوند.

توربین (بادبزن)

قسمت اصلی کولر که هوای داخل اطاقک را به داخل کانال می‌دمد، توربین یا بادبزن نامیده می‌شود. توربین از طریق یک فلکه (پولی) بزرگ با یک تسمه به فلکه موتور متصل می‌گردد. توربین از تعدادی پره که با شکل و زاویه خاصی حول یک استوانه قرار دارند، تشکیل شده است.

پولی یا فلکه

پولی از آلومینیم خشک تهیه شده و انتقال قدرت از الکتروموتور به فن یا پروانه از طریق آنها انجام می‌گیرد. پولی کوچک روی محور موتور و پولی بزرگ روی محور پروانه نصب می‌شود. طرز قرار گرفتن آنها طوری است که هر دو آنها دقیقا روی یک صفحه فرضی قرار می‌گیرند.

در غیر این صورت باعث خوردگی تسمه می‌شوند. روی مرکز هریک از پولی‌ها یک پیچ مغزی قرار دارد که باید توسط آچار آلن روی سطح صاف محورها تنظیم و سپس محکم شود. در غیر اینصورت پس ازمدتی به صورت هرزگرد حرکت می‌کنند.

یاتاقان

یاتاقان یا بستر قسمتی است که یک سر محور فن در داخل آنها قرار می‌گیرد.

ساختمان یاتاقان طوری است که نیروی وزن ناشی ا زمحور و فن و اصطکاک را به بدنه منتقل می‌سازد، و چون باید حداقل اصطکاک و ساییدگی را داشته باشد، لازم است ماهانه یک بار روغن‌کاری شوند. بهترین یاتاقانها نوع گرافیتی و بلبرینگی هستند.

واترپمپ (پمپ آب)

واتر پمپ یا پمپ آب کولر مانند همه پمپها از دو قسمت الکتریکی (موتور) و یک قسمت مکانیکی (پمپ) تشکیل می‌شود.

سیکل تبرید تراکمی

هرسیکل تبرید از چهار قسمت اصلی تشکیل می شود .اواپراتور (تبخیر کن) کمپرسور(تراکم کننده) ، کندانسور( مایع کن) ، و شیر انبساط .

ماده مبرد مورد استفاده در کولر گازی فریون ۲۲ است . ماده مبرد قبل از شیر انبساط به صورت مایع با فشار زیاد و در دمای محیط است . پس از عبور از شیر انبساط اواپراتور فشاری و دمای آن کاهش یافته در فشار ودمای پایین شروع به تبخیر می نماید.

عمل تبخیر در طول اواپراتور ادامه یافته از مقدار مایع کم شده و به مقدار بخار افزوده می شود تا در خروج از اواپراتور ماده مبرد کاملا تبخیر شده و به صورت بخار خواهد بود . گرمای لازم برای تبخیر ماده مبرد از محیط اطراف اواپراتور گرفته می شود بنابراین در صورتیکه محیط اطراف هوا باشد هوا سرد می گردد .

نصب و تعمیر کولر آبی در تهران | قاصدک سنتر

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید 09121541062

  نصب و تعمیر کولر آبی

خدمات قابل ارائه در سرویس کولر آبی:

تعمیر کولر آبی پوشالی، تعمیر کولر آبی پرتابل، تعمیر کولر آبی سلولوزی و تعمیر کولر آبی رومیزی
تعمیر پمپ آب،  تعمیر دینام و موتور کولر آبی
تعویض پوشال،تعمیر برزنت و تعویض کف کولر آبی
تعویض تسمه، تعمیر بلبرینگ، یاقان و پروانه کولر آبی
نصب کولر آبی روی پشت بام،نصب کولر آبی در بالکن و تراس
لوله کشی آب و رفع نشتی کف کولر
سیم کشی و برق کشی کولر آبی
سرویس کامل کولر آبی و سرویس جمع آوری کولر آبی در زمستان
تعمیر و سرویس انواع کولر آبی آبسال، سپهرالکتریک، ارج، لورچ، آزمایش، پارس، الکترواستیل، اسنوا و تمامی برندهای موجود در بازار

هزینه تعمیر کولر آبی چقدر است؟

هزینه تعمیر کولر آبی به مشکل کولر بستگی دارد. به عنوان مثال اگر موتور کولر سوخته باشد و نیاز به تعویض داشته باشد، هزینه‌ها به نوع موتوری که خریداری می‌کنید وابسته است. قاصدک سنتر فقط هزینه نصب موتور کولر آبی را از شما دریافت می‌کند و خرید موتور کولر به عهده خودتان است. هزینه سرویس کولر آبی نیز جدای از هزینه ای که بابت خرید پوشال کولر پرداخت می کنید، محاسبه خواهد شد.

قیمت سرویس و راه‌اندازی کولر آبی درقاصدک سنتر همیشه شفاف و روشن است و شما در قسمت بالایی همین صفحه می‌توانید قیمت سرویس‌های مختلف کولر آبی را ملاحظه کنید. قبل از شروع کار، قیمت خدمات موردنظر به‌طور کامل برای شما شرح داده خواهد شد و تعمیرکار کولر آبی قاصدک سنتر نیز در انتها فاکتور قطعات و لوازم تعویضی را به شما ارائه خواهد کرد.

شرح خدماتقیمت واحد(تومان)
قیمت نصب و راه‌اندازی کولر آبی270,000
قیمت سرویس کولر آبی230,000
قیمت تعمیر پوسیدگی کف کولر230,000
قیمت تعویض کامل کف کولر290,000
قیمت تعویض پروانه و شفت230,000
قیمت تعویض برزنت165,000
قیمت تعویض یاتاقان175,000
قیمت تعویض یاتاقان سمت دینام230,000
قیمت سرویس زمستانه کولر آبی195,000
قیمت تعویض پمپ115,000
قیمت تعویض پولی موتور145,000
قیمت تعویض پولی پروانه350,000
قیمت تعویض موتور145,000
قیمت باز و بست دینام جهت ارسال به تعمیرگاه270,000
قیمت تعویض تسمه95,000

  نصب و تعمیر کولر آبی

 تعمیر کولر آبی در مناطق :

 تعمیر کولر آبی در تهران 

 تعمیر کولر آبی در شهرک صنعتی پرند 

 تعمیر کولر آبی در شهرک صنعتی شمس آباد 

 تعمیر کولر آبی در پرند 

 تعمیر کولر آبی در رباط کریم 

 تعمیر کولر آبی در اسلام شهر 

تعمیر کولر آبی در کرج – البرز 

 تعمیر کولر آبی در شهریار 

 تعمیر کولر آبی در اندیشه 

 تعمیر کولر آبی در شهر قدس 

 تعمیر کولر آبی در پردیس 

 تعمیر کولر آبی در ورامین

تعمیر کولر آبی در شهرک صنعتی حسن آباد 

 تعمیر کولر آبی در شهرک صنعتی زواره 

 تعمیر کولر آبی در شهرک صنعتی چهار دانگه 

 

تلفن نمایندگی تعمیر کولر آبی در غرب تهران 

تعمیر کولر آبی آیت الله کاشانی ، تعمیر کولر آبی باغ فیض ، تعمیر کولر آبی بلوار فردوس ،تعمیر کولر آبی آریا شهر ، تعمیر کولر آبی جنت آباد، تعمیر کولر آبی پونک، تعمیر کولر آبی صادقیه، 

 تعمیر کولر آبی اکباتان، تعمیر کولر آبی شهرک آپادانا ،تعمیر کولر آبی شهرزیبا ، تعمیر کولر آبی شهرک آزادی ، تعمیر کولر آبی مرزداران،

 تعمیر کولر آبی شهرک راه آهن، تعمیر کولر آبی میدان المپیک

021-56887829

021-28427994

09121541062

 تلفن نمایندگی تعمیر کولر آبی شمال تهران:

 تعمیر کولر آبی لواسانات ، تعمیر کولر آبی شمیرانات ،  تعمیر کولر آبی نیاوران ، تعمیر کولر آبی ولنجک، تعمیر کولر آبی الهیه،  تعمیر کولر آبی تجریش، تعمیر کولر آبی شریعتی، 

 تعمیر کولر آبی فرمانیه، تعمیر کولر آبی کامرانیه ، تعمیر کولر آبی چیذر، تعمیر کولر آبی زعفرانیه، تعمیر کولر آبی منظریه، 

 تعمیر کولر آبی ازگل ، تعمیر کولر آبی دربند،  تعمیر کولر آبی دزاشیب، تعمیر کولر آبی محمودیه، تعمیر کولر آبی پل رومی، تعمیر کولر آبی پاسداران،تعمیر کولر آبی ظفر ، تعمیر کولر آبی میرداماد ، تعمیر کولر آبی جردن، تعمیر کولر آبی دروس، 

021-56887829

021-28427994

09121541062

نمایندگی تعمیر کولر آبی مرکز تهران:

 تعمیر کولر آبی ستارخان ، تعمیر کولر آبی توحید ،  تعمیر کولر آبی جمهوری،  تعمیر کولر آبی رودکی ، تعمیر کولر آبی مرتضوی، تعمیر کولر آبی جیحون،

 تعمیر کولر آبی آذربایجان،  تعمیر کولر آبی انقلاب ،  تعمیر کولر آبی مهرآباد ، تعمیر کولر آبی استاد معین ، تعمیر کولر آبی جمالزاده، تعمیر کولر آبی کارگر

021-56887829

021-28427994

09121541062

چگونگی سرویس کولر آبی توسط قاصدک سنتر کنیم؟

هر زمان که نیاز به سرویس کردن کولر داشته باشید، می‌توانید در ویبسایت قاصدک سنتر سفارش ثبت کنید تا یکی از متخصصان ما برای خدمات سرویس کولر آبی به محل مورد نظرتان مراجعه کنند. خدمات سرویس کولر آبی شامل، تعویض پوشال، روغن‌کاری کولر، نصب و راه‌اندازی و تمامی خدمات مربوط به تعمیر کردن کولر آبی است.

سرویس دوره‌ای کولر آبی چه فایده‌ای دارد؟

سرویس دوره‌ای کولر آبی باعث می‌شود که اگر مشکلی در کولر آبی مشاهده کردید خیلی سریع‌تر آن را رفع کنید و از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنید. معمولاً در ابتدای فصل گرما و زمان روشن کردن کولر آن را سرویس می‌کنند. همچنین بعد از پایان فصل گرما و برای جمع‌کردن کولر نیز آن را سرویس می‌کنند.

قیمت سرویس و تعمیر کولر آبی بر چه اساس محاسبه می‌شود؟

عوامل متعددی مثل حجم کار، قطعات مصرفی و… می‌تواند بر روی هزینه سرویس و تعمیر کولر آبی اثرگذار باشد. قیمت سرویس و تعمیر کولر آبی به مشکل پیش‌آمده برای دستگاه بستگی دارد و طبق تعرفه‌های اتحادیه محاسبه می‌شود. در همین صفحه می‌توانید اطلاعات مربوط به هر خدمت مربوط به سرویس و تعمیر کولر آبی را مشاهده کنید.

در خدمات تعمیر کولر آبی تهیه اوازم یدکی توسط چه کسی صورت میگیرد ؟

در این سرویس خرید لوازم‌یدکی مربوط به کولر به عهده مشتری است. ولی درصورتی‌که مشتری رضایت داشته باشد که این کار توسط متخصص انجام شود، از نظر قاصدک سنتر مسئله‌ای نیست. البته متخصص موظف است در صورت تهیه هرگونه وسایل، فاکتور آن را به مشتری ارائه کند.

09123585814

error: Content is protected !!
باز کردن چت
1
سلام چطور می تونم کمکتون کنم؟