امتیاز شما به این صفحه

نمایندگی ایران رادیاتور در ازگل

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور، سرویس پکیج ایران رادیاتور و ارائه تمامی خدمات محصولات ایران رادیاتور

انتخاب یک محصول، بیشتر یک برند فقط بخاطر کیفیت نیست، بلکه بخاطر خدمات پس از فروش از قبیل خدمات نصب، پشتیبانی، سرویس و نگهداری و تعمیر پکیج ایران رادیاتور و تامین قطعات آن است. قاصدک سنتر، به عنوان نمایندگی ایران رادیاتور در ازگل، این امکان را به شما میدهد تا بتوانید با خیال راحت، محصول ایران رادیاتور خریداری کنید زیرا ما، با ارائه خدمات 24 ساعته در هر روز هفته مانند سرویس پکیج ایران رادیاتور در ازگل، تعمیر پکیج ایران رادیاتور در ازگل و… انتخاب را برای شما، آسان کرده ایم. جهت ثبت سفارش، با شماره تلفن 09123585814 تماس حاصل فرمایید.

نمایندگی ایران رادیاتور در ازگل

دلیل صدا و نویز پکیج دیواری چیست؟

صدا دادن پکیج ایران رادیاتور می‌تواند علت ساده‌ای داشته باشد، مانند وجود نشت آب در سیستم و گاهی ممکن است نشانی از یک خرابی جدی باشد. جهت دریافتن مشکل پکیج خود، مارا همراهی کنید.

 1. وجود رسوب در سیستم علت شایع صدا دادن پکیج ایران رادیاتور
 2. وجود نشتی در سیستم علت صدا دادن پکیج ایران رادیاتور
 3. سرد بودن آب ورودی
 4. فشار آب ورودی
 5. صدا دادن پکیج ایران رادیاتور هنگام روشن شدن
 6. صدا دادن پکیج ایران رادیاتور هنگام خاموش شدن
 7. مبدل اصلی پکیج عامل ایجاد سروصدای سیستم
 8. فشار گاز نامناسب علت صدای زیاد پکیج ایران رادیاتور
 9. سوپاپ شوفاژ دلیل صدا دادن پکیج ایران رادیاتور
 10. وجود هوا در مدار پکیج ایران رادیاتور
 11. شیر پرکن پکیج ایران رادیاتور
 12. نصب نامناسب پکیج دیواری
 13. صدای پمپ پکیج ایران رادیاتور
 14. فن سیستم عامل ایجاد سروصدای زیاد

نکات ایمنی در مورد پکیج ایران رادیاتور

دقت کنید که فشار آب در محل نصب پکیج دیواری حد اقل 1و حد اکثر 3/1 باشد در غیر این صورت با مشکل مواجه میشوید .

در صورتی که قسمتی از مسیر دود کش پکیج دیواری ، به صورت افقی (بیش از 30 سانتی متر ) حرکت داشته باشد حتمن از پکیج های فن دار استفاده کنید.

اگر محل نصب پیکج دیواری گاز سوز در بالکن یا فضای باز است باید از وزش مستقیم باد یا جریان تند هوا محفوظ شده باشد .

ظرفیت حرارتی پکیج های دیواری و زمینی با قدرتی از ۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ وات بر ساعت ساخته میشوند و آنها را مناسب برای واحد های مسکونی از ۶۰ تا ۳۵۰ متر مربع با ظرفیت های ۲۰ تا ۳۵ هزار وات بر ساعت در نظر گرفته اند.

با توجه به هد پمپ سیرکولاتور در دستگاه های پکیج گرمایشی، حداکثر طول لوله کشی افقی آب برای رادیاتور های شوفاژ حدود ۳۵ متر باید باشد

نمایندگی ایران رادیاتور در اقدسیه

استانداردهای نصب پکیج ایران رادیاتور، چیست؟

 • ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع دودﻛﺶ ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى ﺑﺪون ﻓﻦ ٥ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻮدى دودﻛﺶ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼــﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاى دودﻛﺶ روى دﻳﻮار دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ٢×١٥=٣٠ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺎﻳﺪ داراى دودﻛﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى راﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎوى ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ و ارﺗﻔﺎع دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﮔﺮدد از ﻃﻮل ﻫﺎى اﻓﻘﻰ و زاﻧﻮﻫﺎى اﺿﺎﻓﻰ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد و ﻗﺴﻤﺖ اﻓﻘﻰ ﺷﻴﺒﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ٣% رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﻧﺘﻬﺎى ﻛﻠﻴﻪ دود ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ از ﺳــﻄﺢ ﭘﺸــﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و از دﻳﻮار ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻــﻠﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ در ﺻــﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ٣ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ اﻧﺘﻬﺎى دود ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ٦٠ ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ دﻳﻮار ﻣﺠﺎور ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺋﻢ دود ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ روى ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ وزن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎ ﻃﻮل ﻗﺎﺋﻢ دود ﻛﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺤﻜﻢ ﮔﺮدد.
 • دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
 • دود ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد و ﺑﺨﺎر آب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻋﺒﻮر دود ﻛﺶ از ﻓﻀﺎى داﺧﻠﻰ و ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب و ﺣﻤﺎم ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دود ﻛﺶ در داﺧﻞ داﻛﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد داﻛﺖ وﻳﺰه دود ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻮاى آزاد ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ داﻛﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎى داﺧﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﺤﻞ ﻫﺎى اﺗﺼﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دود ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ درزﺑﻨﺪ و دودﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺮ ﺻﺎف (ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ) ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﻧﺮ و ﻣﺎده (ﻓﻨﺠﺎﻧﻰ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪﻫﺎى دود ﻛﺶ ﻫﺎى ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك ﻧﺴﻮز و ﺳﻴﻤﺎن دود ﺑﻨﺪ ﮔﺮدد.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف (ﺧﺮﻃﻮﻣﻰ ﻳﺎ آﻛﺎردﺋﻮﻧﻰ) آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دود ﻛﺶ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻼﻫﻚ دود ﻛﺶ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎى آﺑﻰ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ٣ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
 • اﺗﺼــﺎل ﭘﻜﻴﺞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﺎ دود ﻛﺶ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺻــﻮرت دوﺟﺪاره (ﻫﻢ ﻣﺤﻮر) ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺟﺪار داﺧﻠﻰ ٦٠ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ.زاﻧﻮى ﻣﺘﺼـــﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاى ﺧﺮوﺟﻰ دود ﻛﺶ دﺳـــﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﺮﺧﺶ ٣٦٠ درﺟﻪ را ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدى آن دارا ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮاى ﻋﺒﻮر دود ﻛﺶ دو ﺟﺪاره از دﻳﻮار ﺧﺎرﺟﻰ ﻳﻚ ﺷﻜﺎف داﻳﺮه اى ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ١٠٥ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺿﻤﻨﺎ دود ﻛﺶ دوﺟﺪاره ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺒﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ٥ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دود ﻛﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﻮار ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ و از ورود آب ﺑﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻜﻴﺞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
 • ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل (اﻓﻘﻰ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدى )ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻮع دود ﻛﺶ ٥,٤ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 • ﻫﺮ زاﻧﻮى ٩٠ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻫﺮ زاﻧﻮى ٤٥ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ٥/٠ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دود ﻛﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد.

چه نوع پکیجی برای چه قدر متراژ، مناسب است؟

مثال: مکان مسکونی 140 متر باشد، با ضرب متراژ در عدد 150 عدد 21000 به دست می آید که واحد ظرفیت پکیج بر اساس کیلو کالری است، سپس با تقسیم آن بر عدد 860 (1 کیلو وات برابر با 860 کیلو کالری است) عدد 24.44 به دست آمده که این مقدار نهایی پکیج متناسب با متراژ  بر اساس کیلووات است، پس در حالت عادی برای یک ساختمان مسکونی 140 متری به پکیجی با ظرفیت 24 احتیاج است.

محاسبه توان پکیج: شرایط آب و هوایی و متراژ محیط در کشور ما سه اقلیم آب و هوایی وجود دارد که این امر موجب می شود نیاز مردم در استفاده از سیستم های گرمایشی متفاوت باشد :

* مرطوب و معتدل( استان های های شمالی)

* مرطوب و گرم(استان های جنوبی)

* خشک و گرم(استان های کوهستانی)

نمایندگی ایران رادیاتور در رودهن

تفاوت بین سری L و M پکیج ایران رادیاتور، چیست؟

پکیج های سری جدید ایران رادیاتور (معروف به سری mو L) می باشد ، مشخصات فنی این دو سری مانند راندمان حراراتی ، حداکثر توان گرمایی ، حداکثر دمای آبگرم مصرفی ، پمپ و… مانند هم دیگرمی باشد. مزیت پکیج های سری L در دیجیتالی بودن آن و دارا بودن نمایشگر دیجیتالی و ارائه ی کدهای خطا برای عیب یابی آسانتر ، نشان دادن دمای آب بر روی نمایشگر ، هیدروبلاک برنجی می باشد که در سری M این مزایا وجود ندارد که البته همین مزیت ها باعث بزرگتر شدن حجم دستگاه و افزایش وزن سری L به نسبت سری M شده است. قیمت سری L نیز به علت افزوده شدن این مزایا حدود 7 الی 8 درصد بیشتر از پکیج های سری M می باشد.

چرا پکیج دیواری بیش از حد مجاز داغ می‌کند؟

به طور کلی می توان گفت پکیج به دلایل زیر بیش از حد گرم میشود :

 • تجمع آهک
 • انسداد در سیستم
 • ایراد از پمپ
 • مشکل ترمیستور

در هنگام نصب، تعمیر و سرویس دهی پکیج، همیشه باید یک مهندس کاملاً واجد شرایط استخدام کنید. استخدام شخصی بدون صلاحیت مناسب می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد پکیج بخار و حتی بدتر آن شود.

چرا رادیاتورها گرما ندارند؟

دلایل مختلفی وجود دارد که میتواند سبب کاهش دمای رادیاتورها شود. اولین دلیل، ساده ترین دلیل است یعنی پایین بودن ارتفاع شعله. پس ابتدا ارتفاع شعله را چک کنید. اگر ارتفاع شعله، مناسب بود، مطمون شوید که در سیستم رادیاتورهایتان، هوا جریان نداشته باشد. همچنین نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت رادیاتورها نیز میتواند سبب این اتفاق نیاز شود ولی مهمترین دلیل رسوب داشتن رادیاتور شوفاژ میباشد که برای رسوب گیری میتوانید با ما تماس بگیرید.

اولین دلیل، معیوب بودن سنسور شوفاژ است که معمولا این اتفاق به این دلیل رخ میدهد ولی دلایل دیگریی از قبیل فعال ماندن و خرابی فلوسوئیچ یا فلورگلاتور، اشکال در ترموستات اتاقی و در صورت عدم استفاده از آن افتادن سیم پل ترموستات اتاقی روی برد، بسته بودن شیرهای رفت و برگشت شوفاژ زیر پکیج و یا بسته بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتورها و خرابی پمپ باعث سرد بودن رادیاتورها میتواند سبب رخ دادن این اتفاق شود.

جهت دریافت مشاوره رایگان یا اعزام تکنسین، میتوانید با ما تمای حاصل فرمایید.

چرا آب در پکیج ایران رادیاتور، سرد و گرم میشود؟

دلایلی از جمله زیاد بودن ارتفاع شعله، رسوب گرفتن مبدل ثانویه در پکیج دو مبدل، کاهش دقت ان تی سی دمای آب مصرفی، دبی کم آب ورودی، استفاده همزمان از دو شیر آب مصرفی، نوسان فشار آب ساختمان به دلیل تنظیم نبودن پمپ فشار، خرابی شیر سه طرفه، خرابی فومتر میتواند سبب این رخداد شود. توجه داشته باشید که در این شرایط، بهتر است جهت به بار نیاوردن خسارت بیشتر، با یک کارشناس، هماهنگ کنید.

ارورهای آبگرمکن و پکیج ایران رادیاتور و علت آنها

ارورهای آبگرمکن و پکیج ایران رادیاتورعلت ارورها
چراغهای 40 و 30اشکال در برد کنترل
چراغ 70افزایش حرارت مبدل اولیه (به علت رسوب)
چراغ 80عمل نمودن ترموستات حد
چراغهای 40 و 70کمبود آب در مدار گرمایش
چراغهای 40 و 80ترموستات دود فعال شده
چراغهای 40 و 60 و 70فن خاموش است ولی پرشر دود وصل است
چراغهای 40 و 60 و 80فن روشن است ولی پرشر دود قطع است
چراغهای 40 و 70 و 80ترموستات حد قطع کرده ولی دمای گرمایش پایین است
چراغهای 50 و 60NTC گرمایش اتصال کوتاه است
چراغهای 50 و 70NTC آب کرم اتصال کوتاه است
چراغهای 50 و 70 و 80NTC گرمایش قطع است
چراغهای 60 و 70سیستم آنتی فریز (ضد یخ زدگی) با مشعل روشن
چراغهای 60 و 80سیستم آنتی فریز با پمپ
نمایندگی ایران رادیاتور در قرچک

نحوه تبدیل حالت زمستانه به تابستانه در پکیج ایران رادیاتور

برای قرار دادن پکیج ایران رادیاتور در حالت تابستانی، به صورت زیر عمل کنید:

ابتدا باید با استفاده از ولوم سمت راست، پکیج را خاموش کنید.

برای این کار کافیست ولوم را بچرخانید و روی صفر قرار دهید. (عدد صفر: خاموش و عدد یک: روشن).

سپس شیرهای رفت و برگشت رادیاتور را ببندید.

در مرحله بعد، با استفاده از ولوم تنظیم دما، دمای پکیج را به اندازه مورد نیاز تنظیم کنید. (معمولا بهترین حالت این است که ولوم در حالت میانه قرار داشته باشد.)

مرحله آخر تنظیم حالت تابستانه با آخرین ولوم پکیچ (ولوم سمت چپ) است.

این ولوم را روی عدد صفر قرار دهید و به این ترتیب کار تبدیل حالت زمستانی به حالت تابستانی پکیج ایران رادیاتور به پایان می‌رسد.

نشتی شیرهای حوله خشک کن، به چه علت رخ میدهد؟

یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است باعث شود به تعمیر حوله خشک کن نیاز داشته باشید، نشتی شیرهای آن است. این مشکل علاوه بر اینکه باعث هدر رفتن آب و کاهش کارایی حوله خشک کن می‌شود، ممکن است پس از مدتی باعث خوردگی یا حتی سوراخ شدن حوله خشک کن نیز شود. به همین خاطر اگر شیرهای حوله خشک کن شما نیز دچار نشتی شده‌اند، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعمیر حوله خشک کن خودتان اقدام کنید و مشکلات به وجود آمده را برطرف کنید.

این مشکل برخی اوقات ممکن است به دلیل شل شدن شیر رخ دهد که با استفاده از کمی نوار تفلون و سفت کردن شیر موردنظر قابل حل است اما برخی اوقات ممکن است شیر حوله خشک کن دچار خوردگی شده باشد که باید آن را تعویض نمایید.

ایرادات متداول پکیج ایران رادیاتور و نحوه برطرف کردن آنها

 

عیب

آثار عیب

راهکار رفع عیب

سوختن یا ضعیف شدن موتور شیرسه راهی

عدم حرکت محورشیرسه راهی و
عدم تغییرمود گرمایش

تعویض موتور شیر سه راهی

عدم آب بندی مسیررفت
مدارگرمایش درحالت تابستانه

عدم گرمایش مطلوب آب مصرفی
وگرم شدن رادیاتورها

سرویس شیرسه راهه وتست موتورشیرسه راهه وتعویض آن در صورت نیاز

جامپ کردن محور شیرسه راهه

عدم گرمایش آب مصرفی یا سیستم
گرمایشی

سرویس شیرسه راهه و تعویض شیر در
صورت نیاز

نمایندگی ایران رادیاتور در اندیشه

چرا حوله خشک کن گرم نمی‌شود؟

اولین و بارزترین دلیل، کارکرد نادرست سیستم گرمایش مرکزی است یا تنظیم نبودن سیستک گرمایش مرکزی نیز میتواند سبب رخداد این اتفاق شود. در برخی از شرایط خاص، عدم تناسب ظرفیت سیستم گرمایش مرکزی با تعداد رادیاتورها نیز میتواند باعث شود این اتفاق رخ دهد. البته حوله خشک کن نیز ممکن است نیاز به هواگیری داشته باشد و یا مشکلتان میتواند با حل ایرادات شیرهای ورودی و خروجی نیز، برطرف شود.

هزینه تعمیر پکیج به عوامل مختلفی همچون علت خرابی دستگاه همچون: هواگیری، رسوب گیری و… بستگی دارد. لذا ابتدا دستگاه توسط متخصصین زرین سرویس عیب یابی می شود و بعد به شما اعلام می شود.

برای تماس با ما، میتوانید با شماره تلفن 09123585814، تماس حاصل فرمایید.

هزینه تعمیر پکیج شامل عیب یابی و یا تعویض قطعه خراب  محاسبه میشود که هر قطعه شامل اجرت تعویض و خود هزینه قطعه محاسبه میشود.

نمایندگی ایران رادیاتور در ازگل | نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در ازگل | نمایندگی آبگرمکن ایران رادیاتور در ازگل | تعمیر رادیاتور ایران رادیاتور در ازگل | تعمیر حوله خشک کن ایران رادیاتور در ازگل | تعمیر پکیج ایران رادیاتور در ازگل | تعمیر پکیج ایران رادیاتور در ازگل | سرویس پکیج ایران رادیاتور در ازگل | تعمیر آبگرمکن ایران رادیاتور در ازگل | سرویس آبگرمکن ایران رادیاتور در ازگل | نمایندگی ایران رادیاتور ازگل | رسوب گیری پکیج ایران رادیاتور | رسوب گیری پکیج ایران رادیاتور در ازگل

09123585814

error: Content is protected !!
باز کردن چت
1
سلام چطور می تونم کمکتون کنم؟